คุณลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (โดย พพ.)

ปี

2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่สถานประกอบการ

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์

ขอบเขต

มอเตอร์เหนี่ยวนำประสิทธิภาพสูง สำหรับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 0.55 kW ถึง 110 kW

คุณลักษณะเฉพาะ

1). มีเอกสารแสดงข้อมูล ประกอบด้วย

–  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน IEC 60034-1, IEC 60034-2, IEC 60034-5, IEC 60034-6, IEC 60034-7, IEC 60034-12 และ IEC 60072 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
–  การรับรองค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEEE 112 (Method B) หรือ มาตรฐาน IEC 60034-2 ที่เป็นผลการทดสอบรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานของรัฐ หรือ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน มอก./ISO 17025
–  เป็นมอเตอร์สำหรับใช้กับแรงดัน 3 เฟส 380 โวลต์ ถึง 415 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
–   ค่าคุณลักษณะทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และ อุณหภูมิที่มอเตอร์จะทนได้
–  มีค่า IP ไม่ต่ำกว่า 54  หน่วย
–  มีฉนวนหุ้มขดลวด ต้องมีระดับการทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า ชั้นเอฟ (class F)

2).  มีค่าประสิทธิภาพปกติของมอเตอร์ (Nominal Motor Efficiency) ไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุในตารางที่ 1 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEEE 112 หรือ ตาราง 2 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60034-2

การรับประกัน

มีเอกสารแสดงการรับประกันอายุการใช้งานตามที่ผู้ใช้กำหนด (ผู้ใช้ต้องเป็นผู้กำหนดอายุการรับประกันเอง)

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEEE 112

พิกัดกำลังขาออก
ของมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
2 ขั้ว (3,000 rpm) 4 ขั้ว (1,500 rpm) 6 ขั้ว (1,000 rpm)
0.55 75.0 77.0 76.0
0.75 75.5 82.5 80.0
1.1 82.5 84.0 85.5
1.5 84.0 84.0 86.5
2.2 85.5 87.5 87.5
3.7 87.5 87.5 87.5
5.5 88.5 89.5 89.5
7.5 89.5 89.5 89.5
11 90.2 91.0 90.2
15 90.2 91.0 90.2
18.5 91.0 92.4 91.7
22 91.0 92.4 91.7
30 91.7 93.0 93.0
37 92.4 93.0 93.0
45 93.0 93.6 93.6
55 93.0 94.1 93.6
75 93.6 94.5 94.1
90 94.5 94.5 94.1
110 94.5 95.0 95.0

ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60034-2

พิกัดกำลังขาออก
ของมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
2 ขั้ว (3,000 rpm) 4 ขั้ว (1,500 rpm)
1.1 82.8 83.8
1.5 84.1 85.0
2.2 85.6 86.4
3 86.7 87.4
4 87.6 88.3
5.5 88.6 89.2
7.5 89.5 90.1
11 90.5 91.0
15 91.3 91.8
18.5 91.8 92.2
22 92.2 92.6
30 92.9 93.2
37 93.3 93.6
45 93.7 93.9
55 94.0 94.2
75 94.6 94.7
90 95.0 95.0
หมายเหตุ  อ้างอิง IEC Efficiency 1

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
IMG20160120125621Glow-Group_Logo2_2014-300x212